Ανακοινώσεις - Νέα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ LIFE07/NAT/GR/000291 PINDOS/GREVENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ C1 : Βελτίωση της ποιότητας βιοτόπων από την άποψη των φυσικών τροφικών πηγών του είδους προτεραιότητας Ursus arctos*

Στην Σελίδα 6 της Αναλυτικής Προκήρυξης στην παράγραφο «ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» όπου αναγράφεται ημερομηνία υποβολής η 15η Ιουλίου 2011 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ 18η Ιουλίου 2011.

LIFE07 NAT/GR/000291-PINDOS/GREVENA