Στόχοι

  • Η βελτίωση της κατάστασης συντήρησης 60ha δασικού βιότοπου προτεραιότητας τύπου 9530* μέσω βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών διαχείρισης υπέρ επίσης των διεθνών επιπέδων βιοποικιλότητας και της κατάστασης συντήρησης της Ursus arctos* στην περιοχή του έργου.
  • Η βελτίωση της κατάστασης συντήρησης της Ursus arctos* υπό την έννοια των συνθηκών του βιοτόπου και των τάσεων του πληθυσμού της, με διατήρηση του πυρήνα των μονάδων βιότοπου εντός της περιοχής του έργου ανενόχλητου και με τη διατήρηση της ανθρώπινης προκαλούμενης θνησιμότητας σε ένα βιώσιμο επίπεδο που δεν υπερβαίνει το 4% του ελάχιστου κατ' εκτίμηση πληθυσμού. Διατήρηση του ετήσιου αριθμού των αναπαραγωγικών θηλυκών τουλάχιστον στο 10-12% του ελάχιστου εκτιμωμένου πληθυσμού στις στοχοθετημένες περιοχές (20 IND εντός  του SCI στην περιοχή εφαρμογής του έργου και  45 IND στην περιοχή εφαρμογής του έργου.
  • Η βελτίωση του επιπέδου ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων-στόχων σχετικά με τις προστιθέμενες αξίες τόσο των στοχοθετημένων ειδών όσο και του τύπου του οικοτόπου που αφορά στην περιοχή εφαρμογής του έργου.
  • Η απόκτηση της τεχνογνωσίας από όλες τις αρμόδιες τοπικές αρχές συμπεριλαμβανομένων των αρχών των εθνικών πάρκων όσον αφορά τον ειδικό και συγκεκριμένο  έλεγχο και τα εργαλεία διαχείρισης που εξετάζουν τη διατήρηση και διαχείριση των ειδών και βιότοπων στην περιοχή εφαρμογής του έργου.
  • Η καθιέρωση και Λειτουργία μιας αυτόνομης μονάδας που θα υποστηρίζει σε μακροπρόθεσμη βάση μια ορισμένη κατηγορία προληπτικών μέτρων (π.χ. ποιμενικά σκυλιά)
  • Η βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών των εθνικών πάρκων μέσω της καθιέρωσης και λειτουργίας κατάλληλων ενισχυτικών υποδομών και εγκαταστάσεων

LIFE07 NAT/GR/000291-PINDOS/GREVENA