Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Δράση Α3: Σήμανση και απογραφή συστάδων διαχείρισης μαύρης πεύκης 9530*

Εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας και Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Χρηστών - Επισκεπτών  σε κρίσιμες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου / Δράση Α6


Δράση Α10 - Διερεύνηση της ποιότητας του οικότοπου της καφέ αρκούδας Ursus arctos* σχετικά με τις τροφικές πηγές

Προκαταρκτική εκτίμηση των ζημιών που προκαλούνται από την αρκούδα στην παραγωγή (με έμφαση στο ζωϊκό κεφάλαιο)

Δράση Α5: Αξιολόγηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και το αποτέλεσμα τους στα είδη προτεραιότητας (Ursus arctos*)

Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης -  Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος)

LIFE07 NAT/GR/000291-PINDOS/GREVENA