Εταιρικό Σχήμα

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών - Συντονιστής Εταίρος του προγράμματος PINDOS LIFE

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, μετά την πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση ανέλαβε την ευθύνη για τη συνέχιση υλοποίησης του έργου LIFE ΠΙΝΔΟΣ/ΓΡΕΒΕΝΑ ως καθολικός διάδοχος της καταργηθείσας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών.

www.grevena.gr

Αναπτυξιακή Γρεβενών - ΑΝ.ΓΡΕ

ANGRE_GR

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (εφεξής η ΑνΓρε ή η Εταιρεία) έχει συσταθεί με Εταιρικό Σκοπό ο οποίος εξειδικεύεται ως ακολούθως:

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Τοπικής Ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής).

 

Πληροφόρηση, Υποβοήθηση Πρωτοβουλιών, Εκπόνηση Μελετών καθώς και Υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων & Προγραμμάτων (των ΟΤΑ, φορέων δημοσίου συμφέροντος, των Επιχειρήσεων, των Αγροτών και γενικά της Κοινωνίας των Πολιτών).

 

Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Εταιρείας, το Δ.Σ. της ΑνΓρε έθεσε τους ακόλουθους ειδικότερους στόχους:

 • Να ανατίθενται επαρκώς όλες οι διοικητικές αρμοδιότητες που προβλέπει το οργανόγραμμα της ΑνΓρε.
 • Να ανατίθενται επαρκώς όλοι οι ρόλοι προβλέπουν οι διαδικασίες της Εταιρείας.
 • Να διασφαλίζεται, η βέλτιστη, βάσει αρχών και κανόνων ποιότητας, εφαρμογή των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών (σχεδιασμός, προγραμματισμός, υλοποίηση, απολογισμός).
 • Η ποικιλία ειδικοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που απαιτούνται για τη λειτουργία της ΑνΓρε να εξασφαλίζεται από ορθολογικά καθορισμένο πλήθος στελεχών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της Εταιρείας.
 • Θέσεις που είναι κρίσιμης σημασίας και μάλιστα όσες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να στελεχώνονται με μόνιμο ή αορίστου χρόνου προσωπικό.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τους εγγενείς περιορισμούς στελεχιακού δυναμικού στο νομό, σε περιπτώσεις που προκύπτει απαίτηση ειδικότητας, τεχνογνωσίας, εμπειρίας, κλπ, για την οποία υπάρχει αδυναμία εξασφάλισης στελεχών αποκλειστικής απασχόλησης (όσοι έχουν τα προσόντα αρνούνται την αποκλειστική απασχόληση), αναγκαστικά να συνάπτονται συμβάσεις έργου ή ειδικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 • Ειδικότητες που προκύπτουν ως μικρής διάρκειας επίκαιρες ανάγκες να εξασφαλίζονται, αναλόγως και του αντικειμένου, είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε με συμβάσεις έργου ώστε η Εταιρεία μετά τη λήξη των έργων να μην επιφορτίζεται άσκοπα κόστη.
 • Σε κάθε περίπτωση πρόσληψης νέου στελεχιακού δυναμικού, πριν την υπογραφή μακροχρόνιων συμβάσεων να ορίζεται αρχική, μικρής διάρκειας δοκιμαστική περίοδος.

Επίσης σημειώνεται ότι βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΑνΓρε, η κατανομή των στελεχών στις διευθύνσεις/τμήματα, με εξαίρεση των θέσεων ευθύνης (διευθυντές, προϊστάμενοι) δεν είναι δεσμευτική. Αποτυπώνει τις εκάστοτε επίκαιρες ανάγκες λειτουργίας της ΑνΓρε.

 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, σε συνεργασία με τους διευθυντές, συνεχώς παρακολουθεί τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό των εν εξελίξει έργων και ενεργειών της Εταιρείας και βάσει αυτών επαναπροσδιορίζει τους τομείς δραστηριότητας των στελεχών.

 

www.angre.gr

ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

ide

 

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) ιδρύθηκε το 1961 με το Β.Δ. 4/2-1-61 και καταρχήν λειτούργησε ως Σταθμός Δασικών Ερευνών Μακεδονίας - Θράκης και τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιήθηκε ήταν: α) η καλλιέργεια και η παραγωγή βελτιωμένων κλώνων λεύκης και β) η οικολογία και βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων.Το 1965 αποκτήθηκε το αγρόκτημα Λουτρών Θέρμης έκτασης 291 στρεμμάτων και το Υπουργείο Γεωργίας παρεχώρησε κατά χρήση τα αγροκτήματα Χρυσοπηγής Σερρών, Στρυμόνα και Αξιού. Το έργο που πραγματοποιήθηκε από το Σταθμό ήταν αξιόλογο και αποτέλεσε το «θεμέλιο λίθο» για να μετεξελιχθεί στο σημερινό πολυκλαδικό Ινστιτούτο.

 

Συγκεκριμένα, το 1966, με το Β.Δ. 810/66 μετονομάζεται σε Κέντρο Δασικών Eρευνών Βορείου Ελλάδος και εμπλουτίζεται με νέα αντικείμενα (Εντομολογία, Εδαφολογία, Υδρολογία). Το 1977, με το άρθρο 125 του 433/77 Π.Δ. περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας και τη γνωμοδότηση 215/8-7-77 του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών μετονομάζεται σε Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκηςκαι τους εξής Τομείς Έρευνας:

 

Τομεας Δασοκομικης και Δασικης Γενετικης

 • Τομέας Δασικής Σταθμολογίας
 • Τομέας Δασικής Υδρολογίας
 • Τομέας Προστασίας Δασών
 • Τομέας Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
 • Τομέας Λιβαδοπονίας
 • Τομέας Λεύκης
 • Τομέας Δασικής Διαχειριστικής και Οικονομίας
 • Τομέας Δασικής Τεχνικής

Το 1988, με το ΦΕΚ 187/26-8-1988 Π.Δ. αριθ. 402/ άρθρο34, μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και την εξής περιγραφή: Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα, έχει ως αντικείμενα έρευνας τη διερεύνηση των προβλημάτων της ελληνικής δασοπονίας και των συνθηκών των ελληνικών δασών, την αύξηση της παραγωγής ξύλου και λοιπών δασικών προϊόντων και επέκταση των δασικών πόρων της χώρας, την προστασία των δασών από βιοτικούς παράγοντες, την τεχνική συγκομιδής δασικών προϊόντων, την ορεινή υδρονομική και διαχείριση ορεινών λεκανών απορροής, αύξηση της παραγωγικότητας των ορεινών βοσκοτόπων και τη θηραματοπονία.

 

Το 1989, με την παραπάνω μορφή εντάσσεται στο νεοσύστατο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που ιδρύεται με το Ν. 1845/ 1989 (ΦΕΚ 102 Α΄). Το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στις 27/9/1995 εγκρίνει τη δημιουργία των ακόλουθων 8 Τομέων και ενός τμήματος για το ΙΔΕ:

 • Τομέας Δασοκομικής και Δασικής Γενετικής
 • Τομέας Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αναψυχής και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
 • Τομέας Προστασίας Δασικού Περιβάλλοντος
 • Τομέας Δασικής Οικολογίας
 • Τομέας Υδρολογίας
 • Τομέας Υλοχρηστικής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
 • Τομέας Δασικής Διαχειριστικής και Οικονομικής
 • Τομέας Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας
 • Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Το 2001, με το Ν. 2945/ 2001 (ΦΕΚ 223 Α) και το 1378/Β/ 26-9-2003 ΦΕΚ (ΚΥΑ 264757/ 19-9-2003) έγινε αναδιάρθρωση της οργανωτικής και ερευνητικής δομής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και κατ' επέκταση του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. Συγκεκριμένα το πολυκλαδικό Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών διαρθρώνεται στα εξής Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Συγκομιδής & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
 • Εργαστήριο Δασοκομικής, Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
 • Εργαστήριο Δασικής Οικοφυσιολογίας, Εδαφολογίας & Υδρολογίας
 • Εργαστήριο Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων & Πυρκαγιών
 • Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων
 • Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Οικονομικής
 • Εργαστήριο Δασοπονίας Περιβάλλοντος & Άγριας Ζωής

Η συμβολή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών στη Δασική Έρευνα της χώρας είναι σημαντικότατη. Εκτός από τα αναρίθμητα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν, καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην πράξη. Οργανώθηκαν πλήθος από συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και με άλλους φορείς.
http://www.fri.gr

ΚΑΛΛΙΣΤΩ - Περιβαλλοντική Οργάνωση

callisto

 

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» δημιουργήθηκε το 2004 στη Βόρεια Ελλάδα, από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

 

Κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιου - συλλογικού αγαθού και η άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.

Προτεραιότητες - Δραστηριότητες

Η «Καλλιστώ» εντάσσει τις δραστηριότητές της στη συνολικότερη προσπάθεια ενεργοποίησης ενσυνείδητων κι ενημερωμένων πολιτών για την αντιμετώπιση των μεγάλων, οικουμενικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής.

Χωρίς να αποκλείει άλλους τομείς παρέμβασης, εστιάζει τις δράσεις της στον τομέα διατήρησης της άγριας ζωής και της φύσης και αναπτύσσει δραστηριότητες σε ορεινούς όγκους και δασικές εκτάσεις της Ελλάδας, των Βαλκανίων και άλλων γειτονικών χωρών.

Δίνει έμφαση στη μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων (όπως η αρκούδα, ο λύκος και το τσακάλι) και άλλων απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας. Τα είδη αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης και συγκεκριμένης προσέγγισης στα ζητήματα διαχείρισης ορεινών και δασικών οικοσυστημάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων και αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου, γενικότερα.

Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης

 • Σχεδιάζει και συντονίζει εκστρατείες και προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.
 • Οργανώνει προγράμματα εθελοντικής εργασίας, με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος.
 • Παρεμβαίνει για την εξουδετέρωση ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από μεγάλα τεχνικά έργα και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.
 • Ασκεί πίεση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη θέσπιση και αποτελεσματική λειτουργία Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εθνικών και διεθνών Δικτύων των Περιοχών αυτών (όπως το NATURA 2000) και "οικολογικών διαδρόμων" σύνδεσης μεταξύ τους.
 • Αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Διεθνείς και διασυνοριακές συνεργασίες

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των διεθνών και διασυνοριακών συνεργασιών, η «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» συμμετέχει σε περιφερειακά και διεθνή δίκτυα και οργανισμούς:

 • Στο Βαλκανικό Δίκτυο για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων, που διασυνδέει πολλούς ειδικούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
 • Στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων (LCIE), στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, ερευνητών και ιδρυμάτων από 29 χώρες της Ευρώπης.

http://www.callisto.gr/

LIFE07 NAT/GR/000291-PINDOS/GREVENA